นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรรณิการ์ ชูเกียรติวัฒนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Profes Karnnika Chokeatwatana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-754085
  • อีเมล : karnnika@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในดินเค็มด้วยหัวเชื้อบาซิลลัสทนเค็ม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การผลิตพีเอชเอจาก ตะกอนจุลินทรีย์ของระบบเอสบีอาร์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การจัดการพืชกินได้ในพื้นที่การเกผลของแบคทีเรียกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาวะเค็มษตรของชุมชนชนบทจังหวัดมหาสารคาม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกจากดินเค็ม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การวิจัยและพัฒนาสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูกในดินเค็ม 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 รณชัย ปรารถนาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 นิรันดร์ เอกศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ศิริพร ศิริอังคณากุล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2548 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2533 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2536 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-06 09:42:56

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2561-03-20 10:17:53