นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Krongkarn Chootip
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964658
  • อีเมล : krongkarnc@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
เรื่องที่สนใจ
สรีรวิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดลูกหม่อนเพื่อลดความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ หลอดเลือดแดงแข็งและหัวใจขาดเลือด 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวในการลดความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและหลอดเลือดแดงแข็ง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ฤทธิ์การคลายตัวของหลอดเลือดและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสำคัญสมุนไพรพรมมิในหลอดเลือดแดงส่วนสำไส้หนูขาว 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การเคลื่อนไหวและการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสในลำไส้เล็กของหนูที่ได้รับการป้อนสารสกัดขิงหรือสารสำคัญ (6-gingerol) 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบกฤษณาและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดหนู 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดว่านอึ่งต่อระบบหลอดเลือดปอดหนู 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 (Joint Funding) - ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์ + น.ส.ศุทธินี วิสุทธธรรม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 เป้าหมายระดับโมเลกุลและกลไกการออกฤทธิ์ของพรมมิต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ฤทธ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 ฤทธิ์ของสมุนไพรพรมมิต่อความดันโลหิตและการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิโปรตีนในหนูที่มีภาวะความดัน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 กลไกการออกฤทธิ์ของสารไพเพอรีนและอนุพันธ์ในการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัว ไขมันสะสม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัว ไขมันสะสม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดและระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิ และสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรพรมมิและสารสำคัญต่อระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดในหนู 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 วันทณี หาญช้าง รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/11/2537 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 ปริญญาเอก Faculty of Pharmacy Physiology and Pharmacology University of Strathclyde

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-08 00:56:41

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-21 09:56:17