นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Khongphu Nimanandh
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-942105
  • อีเมล : khongphu.n@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่ม SMEs และ Start Up ในพื้นที่ภาคเหนือ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การพัฒนาสมรรถนะการประกอบการตลอดโซ่อุปทานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้กรอบ CLMV ( Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) : กรณีอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือตอนบน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม่ 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ Business Model ของการขยายเครือข่ายหุ้นส่วนธุรกิจผู้ร่วมค้า ในกลุ่มประเทศสมาชิก AEC และการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย-อาเซียนทั้งด้านการค้า และการลงทุนในธุรกิจ 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามแนวพื้นที่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 โครงการศึกษารูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) ที่หมาะสม เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาและวัฒนธรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับบุคลากรให้พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 จัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 11 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 ชุดโครงการการพัฒนาตัวแบบเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในคูเมืองเชียงใหม่ ( ฟื้นบ้านย่านเวียง ) 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 โครงการระบบการผลิตและการตลาดกลุ่มเกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ความหมายและรูปแบบการให้บริการของการท่องเที่ยวอย่างสุขสมบูรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 โครงการกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 โครงการกิจการสร้างสรรค์สู่กิจการเพื่อสังคม :แผนงานการสื่อสารสาธารณะ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การจัดเก็บแบบสอบถาม:โครงการศึกษาและสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและสภาวการณ์การแข่งขัน SMEs ไทยรายสาขาในภาคเหนือ 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 แผนธุรกิจสำหรับครีมรักษาแผลเป็นที่สกัดจากบัวบกและหอมหัวใหญ่ 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 ความพร้อมและความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (sme) ในจังหวัดเชียงใหม่ กับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/06/2547 ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาโท International Business Administration International Business Administration Bournemouth University

สร้างโดย : Jirawat Jerdjamrat 2555-12-13 22:39:01

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-01-03 20:55:39