นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. กันต์สินี กันทะวงศ์วาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kansinee Kantawongwarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-942229
  • อีเมล : kansinee@econ.cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิเคราะห์ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่ผลิตมาจากข้าวและมันสำปะหลังสำหรับผู้บริโภคกลุ่ม NCDs 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อประชาชนในท้องถิ่น และศักยภาพการเก็บค่าธรรมเนียม 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการผลิตภัณฑ์พริก และการเพิ่มมูลค่าพริก 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Methodology for measuring the competitiveness of medical tourism in Thailand 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 The Competitiveness of Medical Tourism of Thailand 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคสำหรับอุปสงค์การท่องเที่ยว 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การสร้างแนวทางการมีงานทำมีรายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในตลาดผลไม้ไทย-จีน 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 โครงการย่อยที่ 3 การสร้างระบบกิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสดผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ. 2551-2554 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 โครงการศึกษาพลวัตรตลาดสินค้าผลไม้อันเนื่องมาจากความตกลงการลดภาษีสินค้าทันทีระหว่างไทยกับจีน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน (UNSEEN OTOP) (ปี 3) 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 โครงการประเมินความคุ้มค่าของโครงการป้องกันแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 โครงการประเมินผลมาตรการ/โครงการส่งเสริม SMEs ภาครัฐ ในระดับภูมิภาค 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน (ปี 2) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 โครงการกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ UNSEEN OTOP ” เชียงใหม่ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนและความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน (ปี1) 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 เกศสุดา สิทธิสันติกุล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ศิวรัตน์ กุศล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/04/2554 ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม University of the Balearic Islands

สร้างโดย : Jirawat Jerdjamrat 2555-12-16 12:29:51

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:13:36