นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Dr. Komsan Suriya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : (053)94-2238
  • อีเมล : suriyakomsan@yahoo.co.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการการแก้ไขปัญหาสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการการจัดทำฐานข้อมูลช่างฝีมือและแอพพลิเคชันเรียกใช้บริการช่างฝีมือ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 โครงการการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงหัตถกรรม Handicraft Tourism 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 โครงการจัดทำต้นฉบับคัมภีร์โยชนาฉบับล้านนา ภาษาบาลี อักษรธรรมล้านนา 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนโยบายยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัล 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Application of fuzzy C-Mean clustering base tree for measuring the effectiveness of corporate, 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 โครงการการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านต้นแบบบูรณาการเพื่อความอยู่ดีมีสุข ชุมชนบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (CMU-USR ผ่าน Uniserv) 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 โครงการการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและพัฒนา 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 โครงการศูนย์ฝึกอบรมและหลักสูตรมาตรฐานสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 โครงการส่งเสริมการเขียนบทความเผยแพร่งานวิจัยสำหรับคณาจารย์และนักวิจัยสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระยะที่ 1) 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวผ่านทางบรอดแบนด์เคลื่อนที่ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและแผนยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 CoE ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (ศูนย์ความเป็นเลิศ) 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาอย่างยั่งยืน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 โครงการการพัฒนาและให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อการตรวจสอบการทุจริตในการจัดทำผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและการทำวิทยานิพนธ์ (Plagiarism) 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 โครงการการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการรับมือกับการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Bounded rational corruption model. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Optimal Combination of Energy Sources for Electricity Generation in Thailand with Lessons from Japan Using Maximum Entropy. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Sales forecasting with limited information: Comparison between cumulative observations and rolling windows. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 โครงการย่อย (1) การเจริญเติบโตและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (2) การเสริมสร้างให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (3) การลดช่องว่างดิจิทัล (4) การดูแลสวัสดิภาพบ้านเรือนด้วย Internet of Things 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 โครงการย่อยที่ 1: การจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค (โครงการศึกษาการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม) 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านทางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile broadband) ในหัวข้อ Mobile broadband กับการจัดการความเสี่ยง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Strength of investor protection and competition in ICT industry: A focus on internet and telephony markets in Asian countries. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Sufficient Number of Observations for Sales Forcasts with Limited Information: A Case of an Innovative Agro-Industrial Product. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Sustainability of profit and corporate social responsibility: Mathematical modeling with phase diagram. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 The Making of an Economist, Redux. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 The Signal and the Noice: Why So Many Predictions Fail - but Some Don't. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Village Funds, Phones and Home-Based Business in Thailand. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Why innovation policy does not work in Thailand? An economic experiment on product imitation in the Thai society using behavioral game theory. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Econometrics for experimental economics. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 KS-CGE Model V2012 TypeIII: Mathematical settings and its applications. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Mechanism desing for the increase of team performance: An economic experiment using O-ring and Foolproof theories. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Naked Statistics. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Airline passenger classification using Neural Networks and Logit model with selective learning technique. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Role of government funding on the empowerment of the Royal Project Foundation: A general equilibrium approach. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Roles of information and communication technology on export competitiveness of Thai small and medium-sized enterprises. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อต่อการคงอยู่และความสามารถทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการนอกระบบในไทย 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของข้อผูกพันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนงาน e-ASEAN (การรวบรวมและวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามจากข้อผูกพัน การรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็น Harmonization of ICT Regulation การวิเคราะห์เป้าประสงค์และสถานภาพด้านโทรคมนาคมของประเทศในอา 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 การจัดทำ Scenarios และประเมินผลกระทบของมาตรการด้าน ICT (การสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบของมาตรการด้าน ICT เรื่องการเปิดเสรีโทรทัศน์ดาวเทียม การสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบของมาตรการด้าน ICT เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันและสิทธิแห่งทาง) 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 ผลกระทบของนโยบายยกระดับรายได้ที่มีต่อการจ้างงาน ราคาสินค้าประเภทอาหาร และความยากจนในประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
45 โปรแกรม Back Propagation Neural Networks for Forecasting Time Series Data ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
46 โปรแกรม Genetic Algorithm for Economic Research version 1.0 ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
47 โปรแกรม Linear CGE Model using Gauss-Seidel Iteration version 1.0 ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
48 โปรแกรม Linear CGE Model using Jacobi Iteration version 1.0 ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 โปรแกรม Memetic Algorithm for Economic Research version 1.0 ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
50 โปรแกรม Neural Networks with Selective Learning (Logit plus Search Tree) for Classification of Binary Choice Objects ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
51 โปรแกรม Non-linear CGE Model using Jacobi Iteration version 1.0 ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 โปรแกรม Sustainable Economic Simulation version 2.0 ? 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
53 การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยด้วยสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ : การทดลองโดยใช้ทฤษฏีเกมส์ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 An Analysis of Souvenir Design for International Tourists Visiting Northern Thailand Using Binary Logit Model 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 Artificial Neural Networks for Classification of Souvenir Designs 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 Factors Influencing the Intension to Purchase an Innovative Tourism Service for Learning Northern Thai Intellectualities Using Conditional Logit Model 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในแนวล้านนาร่วมสมัย. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สำหรับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 การวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในล้านนา 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2549: การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์ 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
61 แผนงานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนและความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน (ปี1) 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
62 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับบริการด้านสิ่งแวดล้อม 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 อุปสงค์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 อุตสาหกรรมขนส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 อุตสาหกรรมสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ : ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 เกศสุดา สิทธิสันติกุล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ศิวรัตน์ กุศล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/06/2554 ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาเอก Economics Economics University of Goettingen

สร้างโดย : Jirawat Jerdjamrat 2555-12-16 12:31:48

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:49:18