นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Pakorn Ditthakit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Estimation of Pan Evaporation Coefficient using M5 Model Tree 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Estimation of Pan Evaporation Coefficient using Neuro-Genetic Approach 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Computer Software Applications for Salinity Management: A Review 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ทรงยศ กิจธรรมเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/07/2544 ปัจจุบัน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
01/12/2559 ปัจจุบัน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รองผู้อำนวยการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
2544 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
2551 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : `wantanee kaewruang 2556-03-06 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-07-16 09:35:56