นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปนัดดา พิบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปนัดดา พิบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Panatda Pibul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Dr.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วรนพ สุขภารังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 เบญจวรรณ ชิวปรีชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กาญจนา หริ่มเพ็ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นิสา ไกรรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นินนาท อินทฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ชญานินท์ ประทุมสูตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/11/2545 ปัจจุบัน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
2545 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
2557 ปริญญาเอก พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สราวุธ มงคลดี 2559-06-20 08:26:45

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-07-16 09:54:35