นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปนัดดา พิบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปนัดดา พิบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Panatda Pibul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Dr.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 ศิริพร ด่านคชาธาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 วิทยา อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 กัลยา หาญพิชาญชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 กษมา วงษ์ประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 นิจฉรา ทูลธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 กู้เกียรติ ทุดปอ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว อาจารย์ประจำคระสาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 นุชนภา ประทุมไชย อาจารย์ประจำคณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/11/2545 ปัจจุบัน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
2545 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล/ไทย
2557 ปริญญาเอก พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/ไทย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สราวุธ มงคลดี 2559-06-20 08:26:45

แก้ไขล่าสุดโดย : เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา 2562-07-16 09:54:35