นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. นิตยา กิจติเวชกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. นิตยา กิจติเวชกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nitaya Kkijtewachakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินสภาพชุมชน : แนวคิดและเครื่องมือในการวางแผนงานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Sustainable Use of Natural Resources & Poverty Dialogue in Mainland Montane South-East Asia 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ป่าชุมชน: สื่อในการจัดการเรียนสิ่งแวดล้อม 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Upland-lowland interactions, natural resources dependency and community-based management in a semi-rural area of the northern region, Thailand 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Forest health and community-based forest management: comparison of upland and lowland settlement villages in Nan Province, 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 History of land use and settlement: complexity of degradation in a semi-rurul area of northern Thailand. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Institutional development for community-based natural resource management in upland areas: land and forest in Sopsai watershed, Nan Province, Northern Thailand. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 the Politics of Decentralization in Southeast Asia', the Regional Center of Social Science and Sustainable Development, 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Forest health under institutional development for community-based upland resource management: comparison of villages in lowland and upland settlement, Northern Thailand. 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Evolution of land-use and bundles of rights in community-based upland resource management: a case study of Sopsai Watershed, Northern Thailand. 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Institutional development for community-based watershed management: case study in planning and implementation of the Upper Nan Watershed Management Project in Sopsai Watershed, Nan Province, Northern Thailand. 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Community Forestry at a Crossroads: Reflections and Future Directions in the Development of Community Forestry. 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Cultivating Forests: Alternative Forest Management Practices and Techniques for Community Forestry 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Local practices on harvesting of Yaang-rasin and Sap of Arenga pinnata in Satun province, Southern Thailand. 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Participatory Development of Training Material for Community Forestry Trainers - as experienced by the Thailand Outreach Program. 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Community Forestry at a Crossroads: Reflections and Future Directions in the Development of Community Forestry 2540 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนในพื้นที่กันชนของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา 2540 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การวิจัยเรื่องสถานการณ์ชุมชนและกระบวนการเรียนรู้วนเกษตร. กรณีศึกษาบ้านเทพประทาน อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา. 2538 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การเกษตรเชิงเดี่ยว และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ 2538 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Effect of Alley Cropping on Soil Nutrients and Growth, Yield, and Yield Components of Maize (Zea mays). 2537 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Effect of Leucaena Hedgerow Spacing Mulching and Nitrogen Fertilizaer on the Yield of Maize in Alley Cropping. 2536 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 ระบบป่าไม้เกษตรในสวนป่า 2534 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 ความคิดเห็นของเกษตรกรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวต่อการปลูกต้นยูคาลิปตัสในไร่นา 2533 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
13/06/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2534 ปริญญาตรี วนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน ม.เกษตรศาสตร์
2537 ปริญญาโท Agroforestry วนเกษตร (Agroforestry) University of Queensland, Brisbane, Australia
2547 ปริญญาเอก วิทยาการสาขาการจัดการ สหวิทยาการสาขาการจัดการและการพัฒนาลุ่มน้ำ (Interdisciplinary Program on Integrated Watershed Develop สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-03-15 14:45:36

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:16:20