นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อุทัย วิชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อุทัย วิชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Uthai Wichai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963466
  • อีเมล : u_wichai@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
เรื่องที่สนใจ
เคมีอินทรีย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาการตรวจสารในกลุ่มแอนโทไซยานินแบบรวดเร็วในข้าวสีนิลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาหารสุขภาพ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารในกลุ่ม capsaicinoids capsinoids และ metabolites เพื่อเพิ่มความคงตัวและลดความเผ็ดร้อน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาการผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ pilot scale และการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 โครงการการพัฒนา คอมพาวด์เชื่อมประสานสำหรับระบบการผสมพอลิเมอร์ชนิดพอลิอัลคิลิน คาร์บอเนท 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การพัฒนาถุงปลูก ถุงเพาะ และพลาสติกคลุมดินที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาถุงปลูกสตอเบอรี่ที่สามารถย่อยสลายได้ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนาสารประกอบพอลิเมอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับช่วยกำจัดไขในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกคลุมดินที่ตรึงปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการปลูกอ้อย 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การพัฒนาและทดสอบพลาสติกปลดปล่อยปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อใช้ในการปลูกอ้อยและศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การศึกษาปริมาณสาร Capsaiciniods,Capsiate,Capsanthin,Beta-Carotene,Fatty acid และ VOC ในพริกที่ปลูกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลทางโภชนาการและการนำไปใช้ประโยชน์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 แผ่นฟิล์มพลาสติกคอมโพสิทสีคัดกรองแสงสำหรับห่อหุ้มผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การสังเคราะห์สาร siloxane elastomer ที่มีหมู่ epoxy ที่สามารถควบคุมความเป็นขั้วได้ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาถุงกระดาษห่อผลไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Universal base unit ชนิดใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ base และโครงสร้างของ DNA mimics สำหรับเป็นแนวทางใหม่ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร Capsaicin และ Capsanthin ในพริก โดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร capsaicin และ capsanthin ในพริกโดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted,and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การสังเคราะห์สารประกอบ Cyclic Dimer ของ Artemisnin ใช้เป็นยาต้านเชื้อมาลาเรีย 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 ผลของการใช้กวาวเครือแดงแบบเรื้อรังต่อความสามารถในการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิในหนูแฮมเตอร์ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การศึกษาแนวโน้มปริมาณของสาร Mangiferin ในใบและเปลือกมะม่วง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer,Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การพัฒนา universal base โดยมี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรค 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุวิทย์ สุธีรากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 Rung Yi Lai อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/06/2537 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2540 ปริญญาโท Science Chemistry University of Alabama
2546 ปริญญาเอก Science Chemistry University of Alabama

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2555-12-18 09:05:14

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-05-05 16:05:39