นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Santiwat Pithakpol
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666 ต่อ 1283
  • อีเมล : santiwatp@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำอิง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 และโครงการป้องกันปัญหาอุกทกัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (คปน.) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การเพิ่มจำนวนอย่างมากของสาหร่ายสีเขียว Closterium sp. ใน พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การศึกษาชีววิทยาบางประการของกุ้งฝอยในกว๊านพะเยา 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 แนวทางเครือข่ายแบบเบย์สำหรับการประเมินความเสี่ยงของปลาดุกยักษ์ในแม่น้ำโขง (Pangasianodon gigas) มากมายในเชียงราย 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การบริหารจัดการทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การประเมินความเสี่ยงของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศทางน้ำของลุ่มน้ำแม่ต๋ำ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย (ปีที่2) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ผลของสารสกัดหญ้าใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลา และการเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งก้ามกราม 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการผลิตปลานิล 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 ชีววิทยาและการจัดการกุ้งฝอยในกว๊านพะเยาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ผลของการใช้สารสกัดขมิ้นชันร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญและอัตราการรอดของกุ้งก้ามกราม 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 ผลของสารสกัดหญ้าใต้ใบต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแอโรโมแนส ไฮโดรปิลา และการเจริญเติบโต และอัตราการรอดของกุ้งก้ามกราม 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 ผลของการใช้สมุนไพรหญ้าใต้ใบ(Phyllanthus urinaria)ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การประเมินความเสี่ยงทรัพยากรประมงในกว๊านพะเยา โดยใช้ Bayesian network 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีของ Noctiluca scintillans บริเวณอ่าว Harima Nada, the Seto Inland Sea, Japan. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปูผง 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 การประยุกต์ใช้ Bayesian network ในการพยากรณ์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและดินตะกอนในบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2547. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 The impact of maintenance dredging on phytoplankton standing stock and water quality in lake Kwan Phayao, Thailand. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การใช้กากปูเป็นวัสดุผสมเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีต่อการผลิตพริกหวาน 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 ผลของการใช้สารสกัดขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosebergii De Man) 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งก้ามกรามใน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2547. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 คุณภาพน้ำในลำน้ำบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2548. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 การศึกษาประชาคมปลาในหนองหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2548 – มกราคม 2549. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในกว๊านพะเยา. ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2546. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรและพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 พฤติกรรมการอนุรักษ์กว๊านพะเยาของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 รายงานการวิจัยเรื่องระบบการเลี้ยงและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปูนาในระดับธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 Seasonal variation in the abundance and ecological role of Noctiluca scintillans on the coastal ecosystem in the Seto Inland Sea, Japan. 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Seasonal Variation in the Abundance of Noctiluca scintillans in the Seto Inland Sea, Japan. 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกุ้งก้ามกรามในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปีการผลิต 2547/2548. 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 การประเมินผลการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดพะเยา 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Ammonium and phosphate pools of Noctiluca scintillans and their supply to the water column in Harima Nada 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 Ammonium and phosphate pools of Noctiluca scintillans and their supply to the water column in Harima Nada,the Seto Inland Sea, Japan 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 Carbon and nitrogen content of Noctiluca scintillans in the Seto Inland Sea, Japan. 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 Carbon, Nitrogen, Phosphorus, and Chlorophyll a Content of the Large Diatom, Coscinodiscus wailesii and Its Abundance in the Seto Inland Sea, Japan. 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 Nutrient Regeneration during Noctiluca scintillans Red Tide in Harima Nada, the Seto Inland Sea, Japan 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 Nutrient regeneration in coastal sea by Noctiluca scintillans, a red tide causing dinoflagellate. 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Nutrient regeneration in coastal sea by Noctiluca scintillans, a red tide causing dinoflagellate. J. 2541 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 วิภูษิต มัณฑะจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 วุฒิ รัตนวิชัย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
7 ศิวาพร สีดาบุตร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
8 ฉัตราวีรวุท จอมวรวงศ์ อาจารย์ระดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
9 บุญถม ทับสมบัติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
10 สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/04/2536 21/12/2536 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา นักวิชาการประมง
29/05/2543 28/05/2544 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
29/05/2544 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี ประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540 ปริญญาโท Agriculture Bioresource Science Kagawa University
2543 ปริญญาเอก United Graduate School Aquatic Environmental Science Ehime University

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-18 11:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-22 13:59:14