นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Napat Jakrawatana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666
  • อีเมล : Napat_j@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิเคราะห์การไหลของฟอสฟอรัสในระบบนาข๎าว: กรณีศึกษานาข๎าวริมน้ำกว๊านพะเยา 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การวิเคราะห์การไหลวัสดุในกระบวนการจัดการขยะ ของเทศบาลตำบลป่าซางอำเภอแมํจัน จังหวัดเชียงราย 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Initial Environmental Evaluation Project for Ethanol Waste water Treatment at Ekarat Pattana Co., Ltd. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การจัดทำฐานข้อมูลแบบ Cradle to gate ของฐานข้อมูลการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Development of Water Pollution Source DatabaseAround Westside of Phayao Lake, 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การศึกษาสมดุลคาร์บอนในพื้นที่นาข้าวและหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการการเกษตรและชีวมวลเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มคาร์บอนอินทรีย์ในดินใน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาสมดุลคาร์บอนในพื้นที่นาข้าวและหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการเกษตรและชีวมวลเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มคาร์บอนอินทรีย์ในดินในภาคเหนือตอนบน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 คณะอนุกรรมการดูแลและป้องกันปัญหาขยะ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเขลางค์นครราม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การพัฒนาตัวชี้วัดและวิธีประเมินผลกระทบจากการใช้น้ำสำหรับประเทศไทย 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคการเกษตร (LCI) 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 นิสิตปริญญาโท วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืชในพื้นที่การเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมกว๊านพะเยา 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 โครงการจัดการอบรมเชิงเทคนิคด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร ภายใต้ โครงการเพิ่มศักยภาพเชิงนิเวศให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ในเขตจังหวัดพะเยาและลำปาง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืชในพื้นที่การเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ในเขตจังหวัดพะเยาและลำปาง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Health Risk Assessment of Air Emission from Biomass Power Plants in Thailand 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Possible effects of application of rice husk ash to soil in Thailand, SAME2-PU 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Potential of carbon sequestration in biochar from pyrolysis of agriculture biomass residue in Thailand 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Preparing of PDD for CDM Buaosommai rice mill Project 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Social barrier for biomass power plant in Thailand and Recommendations from lessons learned 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Life Cycle Greenhouse Gas Balance of Small Bioenergy System Using Biomass Residue in Thailand 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษรอบกว๊านพะเยา ฝั่งตะวันตกในรัศมี 3 กิโลเมตร 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Spatial Cd stock and flow analysis on Australian regional agricultural land 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Spatial-Temporal Enhancements of Material Flux Analysis Methods, with Application to Cadmium Management in an Agricultural Region in Australia 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 A Decision Support Tool for Regional Biomass Waste Management and its Application in Regional Australia. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Economic assessment of regional bioenergysystems in Australia: a flow analysis application 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 Integrated Planning Tool for Optimising Bioenergy Production from Regional Biomass Waste and Its Application in the Murrumbidgee Irrigation Area, Australia 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Development of an Integrated Decision Support Tool for More Sustainable Management of Biomass Resources in Agriculture Region 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 โครงการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลค่ายสุรศักด์มนตรี ลำปาง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 โครงการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลดอกคำใต้ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลตำบลแม่กา 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 โครงการแผนแม่บทภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นรภัทร น้อยหลุบเลา "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม" มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ประยุกต์ เดชสุทธิกร อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 รจฤดี โชติกาวินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ลักษณ์นารา ขวัญชุม อาจารย์ประจำภาควิชาจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 อรรณพ วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ประพนธ์ เขมดำรง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2546 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 ปริญญาโท -- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม The University of New South Wales
2553 ปริญญาเอก -- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม The University of New South Wales

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-18 13:39:23

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:09:43