นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sulak Sumitsawan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666
  • อีเมล : sulaks@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาประสิทธิภาพฟิล์ม TiO2/LDPE ในการย่อยสลายโทลูอีนในอากาศ โดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติค ออกซิเดชัน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Fluorination and Fluorocarbon Coating of TiO2 by Plasma Processing: Improved Photocatalytic Oxidation of Gaseous m-Xylene 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Pulsed plasma polymerization for controlling shrinkage and surface composition of nanopores." 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Role of Moisture in Photocatalytic Oxidation of m-Xylene on Plasma Modified and Standard TiO2 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Photocatalytic Treatment of Volatile Organics in Air: Plasma Modified vs. Standard Titanium Dioxide 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Photocatalytic Treatment of Volatile Organics in Air: Plasma Modified vs. Standard Titanium Dioxide. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Model for Estimating NOx Emission Reductions After Closing Drive-Throughs 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 แบบจำลองการประมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ CO2 หลังจากปิดไดรฟ์ - Thrus 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 School Bus Emission Testing of Ecosystem Fuel Vapor Enhancer Retrofit Device, Fuel Freedom International MPG-CAPS Combustion Chamber Conditioner and MPG-SULFRX Fuel Treatment and B20 Biodiesel 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 School Bus Emission Testing: Retrofit Device, Combustion Chamber Conditioner, Biodiesel. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การสร้างแบบจำลอง และการจำลองสถานการณ์สำหรับการปรับสภาพน้ำ 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 ประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์เติมไนโตรเจน และฟลูออรีน ในการกาจัดสาร โทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชันร่วมกับแสง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุปรีดา หอมกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ศักดิ์ดา หอมหวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ภาคภูมิ รักร่วม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สิริชัย คุณภาพดีเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุรพงษ์ วัฒนะจีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2546 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 ปริญญาเอก Environmental Engineering Environmental Engineering The University of Texas at Arlington, Texas, USA

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-18 14:16:48

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-22 11:41:00