นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว วนาวัลย์ ปรากฎ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว วนาวัลย์ ปรากฎ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Wanawan Pragot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาววิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 086-158-4845
  • อีเมล : wanawan_p@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Innovative Climate Change Management Strategies in Tourism Development: Aims to improving the environment management in the hotel to reduce the global warming 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Treatment of Embalming Fluid Using Domestic Wastewater as Co-substrate in Anaerobic Filter. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Removal of BOD and COD from Swine Farm Wastewater Treatment Plant 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลักษณ์นารา ขวัญชุม อาจารย์ประจำภาควิชาจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อรรณพ วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประพนธ์ เขมดำรง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เสาหฤท นิตยวรรธนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปฏิรูป ผลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วจัสกร กาญจนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/04/2553 ปัจจุบัน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552 ปริญญาโท สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-18 14:18:34

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-07-19 12:16:13