นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุมล นิลรัตน์นิศากร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุมล นิลรัตน์นิศากร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Sumol Nilratnisakorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 9.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666
  • อีเมล : snilratnisakorn@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การนำกลับโลหะเงินจากน้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซ์เรย์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีโดยใช้กระแสไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและการหมุนต่อเนื่องของผิวสัมผัสที่ขั้วลบ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงเขียวแบบผสมผสานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมของพืช เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสีย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การใช้เทคนิค Subtractive Hybridization เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์สำหรับประยุกต์ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมโดยธูปฤาษี 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ผลของซิลิกอนซัลเฟอร์และกลูทาไรโอนที่มีผลต่อกลไกการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเชิงพานิชย์" 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการสังเคราะห์การบำบัดน้ำเสียที่เกิดปฏิกิริยาสังเคราะห์โดยกรงดักที่มีใบแคบ (Typha angustifolia Linn.) 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 แบบจำลองพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับการบำบัดน้ำเสียสีย้อมรีแอกทีฟสังเคราะห์โดย cattails แคบ ๆ (Typha angustifolia Linn.) 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Synthesis reactive wastewater treatment by narrow-leaved cattails (Typha angustifolia Linn.) 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Application of XAS, XRD and FTIR to Study Mechanisms of Treatment of Textile Wastewater with Narrow and leaved Cattail (Typha angustifolia Linn.) 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Textile Dye Removal by Narrow- leaved Cattail (Typha angustifolia Linn.) 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 The Potential of Narrow-leaved Cattail (Typha angustifolia Linn.) for Dye Removal 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 The Potential of Narrow-leaved Cattail (Typha angustifolia Linn.) for Textile Dye Removal 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 โครงการการบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมด้วยต้นธูปฤาษี ของ รศ.ดร.ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุปรีดา หอมกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ศักดิ์ดา หอมหวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 ชิษณุพงศ์ ชาติอาสา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ภาคภูมิ รักร่วม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สิริชัย คุณภาพดีเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุรพงษ์ วัฒนะจีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2546 ปริญญาโท พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 ปริญญาเอก เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-18 14:21:35

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-14 12:42:46