นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Veerapol Yimsinsomboon
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666
  • อีเมล : yveerapol@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 วิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า ด้วยระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ประสิทธิ ภาพสูงต้นทุนต่ํา โดยการควบคุมป้อนกลับและการถ่วงน้ําหนักด้วยน้ํา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ําเสาวรส ของบริษัทใบธง ฟรุีตอินดัสทรี จํากัด จังหวัดพะเยา ทําการวิจัยค๋าคารืบอนฟุตพริ้นทืผลิตภัณฑืของน้ําเสาวรส 3 ผลิตภัณฑื คือ ปํ๋นพร้อมเมล็ด ต้นตํารับ และ mild 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ระบบติดตามดวงอาทิตย์ด้วยระบบควบคุมแบบป้อนย้อนกลั บประสิทธิ ภาพสูง โดยใช้น้ําเป็นตัวถ่วง 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 โครงการการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม (TEM) Total Energy Management โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (เชี ยงใหม่) กรมส่งเสริมอุ ตสาหกรรม ปี 2555 กระทรวงอุตสาหกรรม 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 โครงการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู็พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชน (REENCED) พื้ นที่ 8 ไร่ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา บริหารงานโดย ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม (REEN) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม (SEEN) มหาวิทยาลัยพะเยา (UP) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 โครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผสมผสานจากพลั งงานทดแทน (Hybrid Renewable Energy) โดย PV System ร่วมกับ Mini Hydro Power ให้กับหมูุ่บ้านสันติสุข พื้นที่บนเขา ตําบลขุนควร อําเภอ ปง จังหวัดพะเยา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์สําหรับสถานศึกษา กรณีตัวอย่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การวิเคราะห์นโยบายพลังงานของประเทศไทยในรอบ 10 ปี ร่วมกับสถาบัน adiCET ราชภัฎเชียงใหม ในโครงการ “10 ปีนโยบายพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยกระทรวงพลังงาน” 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตภาคเหนือ ประจําปี 2556 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 โครงการ NEC ( New Entrepreneurs Creation) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นขององค์กรวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 โครงการโรงงานต้นแบบ Carbon Footprint for Organization (CFO) สํ าหรับ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย พะเยา ปี พ.ศ.2553 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 กรรมการเทคนิค Carbon Footprint for Organization ของประเทศไทย ปี 2553 ถึงปัจจุบัน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Business Audit and Recommendation on Western Digital Co. ,Ltd. (Thailand ) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Adaptive Bi-lateral Control on Medical Tele-Analyzer for Abdominal Mass Analysis 2546 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 Solar Cell Efficiency and Energy Measurement : PV-Curve follow 2542 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ลักษณ์นารา ขวัญชุม อาจารย์ประจำภาควิชาจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 อรรณพ วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ประพนธ์ เขมดำรง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เสาหฤท นิตยวรรธนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปฏิรูป ผลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วจัสกร กาญจนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/05/2554 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี Electrical Engineering Electrical Engineering KMUTT
2544 ปริญญาโท Mechatronics Engineering Mechatronics Engineering AIT
2553 ปริญญาโท Financial and Operation Mgmt. Financial and Operation Mgmt. NIDA

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-18 15:17:21

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-08-22 12:00:17