นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.น.สพ. สมชาติ ธนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.น.สพ. สมชาติ ธนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Somchart Tana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3446
  • อีเมล : somchartvet@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Animal Disease and Sanitation, Agricultural Business
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การจำแนกเพศนกปรอทหัวโขนเคราแดงด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พีซีอาร์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 เพิ่มรายผลิตภัณฑ์เพื่อขยายช่องทางการตลาดของกลุ่มสหกรณ์โคนมเชียงราย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเต้านมอักเสบในโคนม ของกลุ่มสหกรณ์โคนม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวของเกษตรกรตำบลบ้านเหล่าในอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปีการเพาะปลูก 2559-2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชากรณ์ ขันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
2 จรูญ สินทวีวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
3 กิตติพงษ์ คุณประทุม สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ภาคภูมิ ตาดี รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศศิโศภิน ไชยลังการณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 จิรภัทธ อรุโณรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ประยุทธ แซ่โค้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วันพิทักษ์ ป้องกัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พิชญา มัชฌิมากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12/10/2552 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-18 17:26:29

แก้ไขล่าสุดโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2563-12-15 16:15:53