นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. เมธา รัตนากรพิทักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Metha Rutnakornpituk
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963464
  • อีเมล : methar@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และอาหารเสริมสุขภาพที่มีสารกลุ่มแคโรทีนอยด์เป็นส่วนประกอบ โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางด้านสเปกโตรโฟโตเมทรีเทียบกับเทคนิค HPLC 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 วัสดุชีวภาพไฮโดรเจลฉลาดที่มีการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนย่อยสลายได้สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปิดแผล 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 อนุภาคนาโนแม่เหล็กเคลือบด้วยพอลิเมอร์แบบแอมฟิไฟล์สองชั้นเพื่อการปลดปล่อยยาแบบต่อเนื่อง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี - นายวสวัตติิ์ อินทรานุสรณ์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การสังเคราะห์และสมบัติของคาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานไฮโดรเจลที่มีการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยพอลิไซลอกเซนหรือพอลิเอทิลีนไกลคอล 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 นาโนคลัสเตอร์แม่เหล็กที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเคลือบด้วยพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์และการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยา 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การควบคุมการเกิดคลัสเตอร์ขนาดนาโนเมตรของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิอะคริแอซิดและการประยุกต์ใช้ในการดูดซับแอนติบอดีและแอนติเจน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ไมโครสเฟียร์แม่เหล็กที่มีสมบัติการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหลากหลายของพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์/คาร์บอกซีเมทิลไคโตแซนเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยา 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การวิเคราะห์สารสำคัญธรรมชาติในผักเศรษฐกิจจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ผักจังหวัดชัยนาทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลไคโตซานไฮโดรเจลที่มีสมบัติการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาวะความเป็นกรดเบส 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์ 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรถ้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่กระจายได้ในชั้นน้ำโดยการใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ของ mPEG-PLA เป็นสารเสถียร 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การสังเคราะห์แพทาโลอิลไคโตซานและการดัดแปรด้วยพอลิยูริเทนโดยมีพอลิเอสเตอร์หรือพอลิไซลอกเซนเป็นส่วนอ่อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 วัสดุการแพทย์จากไคโตเซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 สมบัติของอีพอกซี่โนโวแลกเรซินปรับปรุงด้วยพอลิไซลิกเซนและการเตรียมเป็นคอมพอสิทพอลิเมอร์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 คาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไดโอโซไซยาเนทที่ละลายน้ำได้ในน้ำ:พฤติกรรมการบวมน้ำ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเทอร์ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การศึกษาสมบัติของคอมพอสิทพอลิเมอร์ปรับปรุงด้วยพอลิไซลอกเซนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การเตรียมไคโตซานที่ผ่านการดัดแปลรด้วยพอลิยูริเทนเพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งแผล 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การจำแนกดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษา 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อเทียมจากไคโตแซนดัดแปลงด้วยพอลิไซลอกเซน 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกจากโพลีเอสเทอร์และโพลีเอธิลีนไกลคอล เมธิล อีเทอร์ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จเร จรัสจรูญพงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 เอกรัฐ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 เนตรนภา แซ่หลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อานอบ คันฑะชา อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 อัษฎาวุฤธ หิรัญรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/01/2540 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545 ปริญญาเอก Philosophy เคมี Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2555-12-19 15:43:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:38:32