นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Khanchai Danmek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3263
  • อีเมล : Khanchai.da@up.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
เรื่องที่สนใจ
- Fungal enzymes: Production, characterization, purification and application - Bioethanol production - Mycoremediation - Aspergillus and aflatoxins
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Production of cellulases and xylanse from a tropical weed (Sida acuta ) by cellulolytic/xylanolytic fungus Aspergillus auricomus. การ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การใช้เอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้าย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การศึกษาลักษณะสมบัติของ เซลลูเลสจาก Acrophilophora nainiana จากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Effect of Avid? on the synnema-like formation of Aspergillus flavus grown on Czapek medium. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Biological control of aflatoxin contamination using non-toxigenic. Aspergillus flavus. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) degradation by laccase from a tropical white rot fungus Ganoderma lucidum. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Toxigenic and atoxigenic Aspergillus section Flavi isolates from corn producing areas in Thailand. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Incidence of toxigenic and atoxigenic Aspergillus sp. in corn producing regions of northern Thailand. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Potential use of endoglucanases from natural isolates of fungi for the cotton fabric scouring 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Production of endoglucanase from fungi for the utilization in sourcing process of the cotton fabric 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Fungi isolated from banana – fruit stalks for the production of endoglucanase. In Ohmiya,K., et al.(eds). 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Bioscouring of cotton fabric with cellulase from Trichoderma reecei and Fusarium sp. 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Utilization of cellulases from Aspergillus sp. for cotton fabric scouring. 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ชัชวินทร์ นวลศรี Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/06/2555 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 10:45:33

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 11:12:17