นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Suphak Mahatthontanahak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 9.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3228
  • อีเมล : burinka@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
Plant molecular, antagonistic bacteria
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Breeding for blast-disease-resistant and high-yield Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105)mutants using low-energy ion beams 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Clonning of the ACC Synthase Gene from Curcuma alismatifolia Gagnep ir\ts use in transformation studies 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Molecular cloning of cDNA encoding ACC synthase form Curcuma alismatifolia Gagnep. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Mutation of Bacillus licheniformis by low energy ion beam 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดโดยใช้เชื้อปฏิปักษ์ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณเชื้อบาซิลลัสแบบประหยัดในการกำจัดศัตรูหอมแดง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การคัดเลือกและบ่งบอกสายพันธุ์บาซิลลัสที่ใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์จังหวัดพะเยา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศัตรูข้าวโดยชีววิธีเพื่อลดการใช้สารเคมีเป็นพิษในภาคเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ต๋ำจังหวัดพะเยา 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคไหม้ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายและการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอด้วยโมเลกุลเครี่ยงหมาย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 โครงการการผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อรา Pyricularia grisea ในข้าว 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 โครงการศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท และสาหร่าย 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การผลิตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคใบไหม้สาเหตุจากเชื้อ Pyricularia sp. ในข้าวเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพะเยา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การควบคุมการเหี่ยวของดอกปทุมมาโดยการใช้เทคนิคแอนติเซนและการส่งถ่ายยีนโดยไอออนบีม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การควบคุมโรคเน่าก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโดยใช้เชื้อปฏิปักษ์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การควบคุมโรคในข้าวโดยชีววิธีเพื่อรองรับเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพะเยา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การควบคุมการเหี่ยวของดอกปทุมมาโดยการใช้เทคนิคแอนติเซนและการประยุกต์ใช้ไอออนบีม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 โครงการ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียวโดยเทคนิคอาร์เอพีดี จากโครงการชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อควบคุมโรคราสีเขียวของส้มหลังการเก็บเกี่ยว 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษในการควบคุมโรคราสีเขียวของส้มหลังการเก็บเกี่ยว 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การควบคุมโรคราสีขียวของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยเชื้อปฏิปักษ์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การควบคุมโรคราสีเขียวของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยเชื้อปฏิปักษ์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การคัดเลือกและค้นหากลไกการต้านทานเชื้อราสาเหตุโรคปทุมมาของเชื้อปฏิปักษ์โดยประยุกต์ใช้ไอออนบีมพลังงานต่ำ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อปฏิปักษ์โดยประยุกต์ใช้ลำไอออนพลังงานต่ำเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมโรคข้าว 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในถั่วเหลือง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การผลิตเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อใช้ควบคุมโรคแอรแทรกโนสในถั่วเหลือง 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 การใช้สารเคมีที่ไม่เป็นพิษในการควบคุมโรคราสีเขียวของส้มหลังเก็บเกี่ยว 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การผลิตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในปทุมมา 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 การผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อควบคุมโรคโดยชีววิธีในปทุมมา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ควบคุมโรคโดยชีววิธีในปทุมมา 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 การผลินตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสสในปทุมมา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Mutation of Bacillus licheniformis by low energy ion beam 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Antagonistic activity of Biocontrol of Bacillus sp. against the Anthracnose Disease on Curcuma alismatifolia Gagnep 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Ion-beam-induced gene transfer in Saccharomyces cerevisiae 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 โครงการการผลิตผงเชื้อชีวภาพเพื่อใช้ควบคุมโรคแอนแทรกโนสในปทุมมา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 โครงการการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ควบคุมโรคโดยชีววิธีในปทุมมา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Agrobacterium tumefaciens mediated transformation in Curcuma alismalifolia Gagnep by using retarded shoots 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 Genetic transformation of Curcuma alismatifolia Gagnep. using retarded shoots 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Transformation in Curcuma 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 Mutation in Rice using Ethyl Methanesulphonate 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 Induced Mutation in Adenium obesum Balf. Using Ethyl Methanesulphonate 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 Molecular cloning of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) synthase gene from lychee (Litchi chinensis Sonn.) by HAT-RAPD 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 การค้นหาซีดีเอ็นเอที่ควบคุมการสร้าง ACC synthase จากปทุมมา 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุภารัตน์ อ่อนก้อน อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 กรรณิกา สุขงาม อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ฉลวย มุสิกะ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สมรัฐ ทวีเดช สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุพัตรา ตะเหลบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พิชญานิภา พงษ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/09/2549 ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2542 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 10:51:48

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-13 11:20:19