นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof.Dr. Jonglak Pahasa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3381
  • อีเมล : j_pahasa@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อทำเสถียรภาพความถี่ในระบบไมโครกริด 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การประยุกต์ใช้การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟสำหรับควบคุมความถี่โหลดและรถไฟฟ้าในระบบไมโครกริด 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Feature selection for adaptive power system stabilizer using optimal support vector machines 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Adaptive thyristor ชุดควบคุมตัวเก็บประจุโดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพจับกลุ่มอนุภาคและสนับสนุนการถดถอยแบบเวกเตอร์ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Optimal least squares support vector machines for SMES controller design using wide area phasor measurements 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 PSO based Kernel principal component analysis and multi-class support vector machine for power quality problem classification 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 PSO-based learning of support vector machines for adaptive TCSC 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การออกแบบตัวทำเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังแบบปรับตัวได้โดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบเหมาะสมด้วยอัลกอริทึมการค้นหาแบบฮาร์มอนี 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเคอร์เนลและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบแขนงการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับการจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การทำเสถียรภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วย SMES ชนิดพื้นที่กว้างควบคุมด้วยลีสสแควร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 - 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Least square support vector machine for power system stabilizer design using wide area phasor measurements 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
2 นรรัตน์ วัฒนมงคล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
3 เจษฎา สายใจ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ชัยศักดิ์ อิสโร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชลากร ครุพงศ์สิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 พลสิทธิ์ ศานติประพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ศราวุธ แต้โอสถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/06/2550 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 12:22:41

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 12:39:28