นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof.Dr. Jonglak Pahasa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3381
  • อีเมล : j_pahasa@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประยุกต์ใช้การควบคุมแบบโมเดลพรีดิกทีฟ เพื่อทำเสถียรภาพความถี่ในระบบไมโครกริด 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การประยุกต์ใช้การควบคุมโมเดลพรีดิกทีฟสำหรับควบคุมความถี่โหลดและรถไฟฟ้าในระบบไมโครกริด 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Feature selection for adaptive power system stabilizer using optimal support vector machines 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Adaptive thyristor ชุดควบคุมตัวเก็บประจุโดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพจับกลุ่มอนุภาคและสนับสนุนการถดถอยแบบเวกเตอร์ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Optimal least squares support vector machines for SMES controller design using wide area phasor measurements 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 PSO based Kernel principal component analysis and multi-class support vector machine for power quality problem classification 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 PSO-based learning of support vector machines for adaptive TCSC 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การออกแบบตัวทำเสถียรภาพระบบไฟฟ้ากำลังแบบปรับตัวได้โดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบเหมาะสมด้วยอัลกอริทึมการค้นหาแบบฮาร์มอนี 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเคอร์เนลและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีนแบบแขนงการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับการจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การทำเสถียรภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วย SMES ชนิดพื้นที่กว้างควบคุมด้วยลีสสแควร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 A heuristic training-based least squares support vector machines for power system stabilization by SMES 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Least square support vector machine for power system stabilizer design using wide area phasor measurements 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะกลางโดยใช้แบบจำลองซัพพอร์ตเวกเตอร์ แมชีนแบบเหมาะสม: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุจิตรา ผาระนัด อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 ชูชาติ ผาระนัด อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 ชัชพล เกษวิริยะกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ศิราพร ศักดิ์พรหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พีรพนธ์ อนุสารสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ปารเมศ วิระสันติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ธราดล โกมลมิศร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/06/2550 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2550 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 12:22:41

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 12:39:28