นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. เนติ เงินแพทย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. เนติ เงินแพทย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Neti Ngoenphaet
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3680
  • อีเมล : Netimicro@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาปรสิตวิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Diversity of sub Arial Algae and Cyanobacteria from Forest Soil in The Plant Genetic Conservation Area of RSPG, University of Phayao 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ความหลากหลายของสาหร่ายและไซยาโนแบคทีเรียหน้าดินจากดินบริเวณป่าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร มหาวิทยาลัยพะเยา 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 โครงการความหลากหลายของเดสมิดส์ในแหล่งน้ำบางแห่งของประเทศไทยและการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 โครงการติดตามตรวจสอบ สาหร่ายพิษและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งในประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 โครงการศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท และสาหร่าย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ความหลากหลายของสาหร่ายในเขื่อนสิริกิต์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชสาหร่ายขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาและข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดท้องถิ่นขนาดใหญ่ (Spirogyra spp. และCladophora spp.) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยต่อการเป็นสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรค 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดท้องถิ่นขนาดใหญ่(Spirogyra spp. และ Cladophora spp.) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยต่อการเป็นสารต้านจุลินทรีย์ก่อโรค 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 หลากหลายของแพลงก์ตอนพืชสาหร่ายขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำในแหล่ง น้ำภายใน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาและข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์ 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช สาหร่ายขนาดใหญ่และคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และข้อมูลการนำไปใช้ประโยช 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การประเมินคุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ความหลากหลายของเดสมิดส์ในแหล่งน้ำบางแห่งของประเทศไทยและการใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Some new or otherwise interesting desmid taxa from Thailand. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 10 สารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภคสนับสนุนโดยภายใต้หัวข้อการวิจัยเชิงนโยบายในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Distribution of chlorophyticphytoplankton in northern Thailand. Biologia. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Diversity of desmids in three Thai peat swamps. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 ติดตามตรวจสอบ สาหร่ายพิษและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำนิ่งในประเทศไทย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Diversity of Desmids from 3 Peat Swamps in Thailand. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Application of desmid diversity in assessing the water quality of 12 freshwater resources in Thailand. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 ความหลากหลายของเดสมิดส์จากพรุในภาคใต้ของประเทศไทย. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Using Desmids diversity to assess the Water Quality in Some Freshwater Resources in Thailand 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 เดสมิดส์: ดัชนีทางชีวภาพเพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำแนวใหม่ของ ประเทศไทย. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Survey and Monitoring of Toxic Cyanobacteria in Water Supplied and Fisheries in Thailand. 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Distribution of Toxic Cyanobacteria and Water Quality of Nong Han Reservoir, SakonNakorn Province, Thailand in the Year 2000-2001. 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 รชต มีดา เจ้าหน้าที่วิจัย 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ศิริโฉม ทุ่งเก้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อภิรดี ปิลันธนภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อนุเทพ ภาสุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุดสายชล หอมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14/05/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2551 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-20 16:07:37

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-02-06 16:00:43