นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว กมลวรรณ เรียบร้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว กมลวรรณ เรียบร้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss KAMONWAN RIABROY
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
  • โทรศัพท์ : 045433456
  • อีเมล : kamolwan@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรากร สุจริต อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 คนธรส ขาวเมืองน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ชลทิศ พันธุ์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 พรนิภา ตูมโฮม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ชนิดา เยรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
6 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประธานสาขาวิช่พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 สมัคร แก้วสุกแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : arporn somrak 2556-04-23 13:43:43

แก้ไขล่าสุดโดย : UBU S.Park 2557-08-09 15:55:54