นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว กมลวรรณ เรียบร้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว กมลวรรณ เรียบร้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Kamonwan Riabroy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
  • โทรศัพท์ : 045433456
  • อีเมล : kamolwan@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 ณิรดา เวชญาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 วรากร สุจริต อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 คนธรส ขาวเมืองน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ชลทิศ พันธุ์ศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 พรนิภา ตูมโฮม อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ชนิดา เยรัมย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : arporn somrak 2556-04-23 13:43:43

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:37:13