นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. วีรศักดิ์ จอมกิติชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. วีรศักดิ์ จอมกิติชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Weerasak Chomkitichai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสีย้อมโดยการใช้อนุภาคทองนาโนเติมในไทเทเนียม ไดออกไซต์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Multiple plasmonic effect on photocurrent generation of metal-load titanium dioxide compsite dye films on gold grating surface 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เติมแพลทินัมด้วยเฟลมเมดและการประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ของแก๊สไฮโดรเจน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ปรับปรุงคุณสมบัติกระแสโฟโตของสีย้อมบนฟิล์มไททาเนียมไดออกไซด์เติมด้วยทองโดยการกระตุ้นด้วยพลาสมอลบนพื้นผิวเกรติง 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 เซ็นเซอร์ของไฮโดรเจนบนพื้นฐานอนุภาคนาโนไทเทเนียมได้ออกไซด์เติมด้วยทองโดยวิธีเฟรมสเปร์ไฟโรไลซีส 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สงกรานต์ ถุงแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 มณฑณ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ชาริสร์ เสนาป่า อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุนิสา คำเหล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ยุทธนา วงศาลาภ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
9 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07/08/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิถต์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2548 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-12-12 15:04:51

แก้ไขล่าสุดโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2560-08-21 10:23:52