นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Chocheep Praputpittaya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 053-916579
  • อีเมล : cpraputp@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effects of Zingiber officinale Roscoe on Methyl Parathion Intoxication in Rats. 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 SWEAT GLAND FUNCTION IN THAI AND JAPANESE MALES IN RELATION TO PHYSICAL TRAINING 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Heat Loss Responses of Thai Older and Young Men to Passive Heating. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Electromagnetic Radiation from Mobile Phone Causes No Oxidative Stress to the Brain. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Effects of Dicrotophos on Nerve Conduction Velocity and Acetylcholinesterase Activity in Rats. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Effects of ascorbic acid on streptozotocin-induced oxidative stress and memory impairment in rats. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Contractile property of skeletal muscle after dicrotophos exposure in rats. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Effects of Ascorbic Acid on Streptozotocin-induced Oxidative Stress and Memory Impairment in Rats. 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Effects of Dicrotophos on Skeletal Muscle and Acetylcholinesterase Activity in Rats. 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Effects of brightness on the efficacy of leevated-plus maze in cognitive function study. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Effective dose of dicrotophos in reducing cholinesterase activity in rats. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Effects of age on cognitive functions as assessed by elevated-plus maze. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Correlation between locomotor activity and stereotyped behavior, but not alpha-1 EEG power spectrum, in methamphetamine-treated rats. 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Visual performance in monosodium glutamate-treated rats. 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การควบคุมการเปิด- ปิดของไอออนแชนแนลที่เซลล์ประสาท 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Visual organs in monosodium glutamate-treated rats. 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Effects of lidocaine and bretylium on ventricular fibrillation incidence. 2542 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Effect of monosodium glutamate on visual behavior. 2541 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 The use of chemicals to prevent hypothermia-induced venytricular fibrillation in rats. 2538 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Study on mechanisms of heat acclimatization due to thermal sweating : Comparison of heat-tolerance between Japanese and Thai subjects. 2536 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Analysis of the mechanisms of heat acclimatization: Comparison of heat-tolerance between Japanese and Thai subjects. 2536 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Comparison of heat-tolerance between Japanese and Thailander. 2535 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Thermoregulatory responses due to local heat load on the legs in a dry hot environment. 2534 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Analysis of the mechansims of heat acclimatization: Comparison of heat tolerance between Japanese and Thai subjects. 2534 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Time-dependent effects of intrahypothalamic injection of vasoactive intestinal peptide on spontaneous motor activity in rats. 2532 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Effects of some brain-gut peptides on preoptic unit activity and LH secretion. 2530 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Effects of vasoactive intestinal polypeptide on acetylcholine stimulation of rat submandibular gland. 2530 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Growth hormone secretion after hypothalamic periventricular lesions in the rat. 2530 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Ultradian rhythm of growth hormone secretion and its regulation in the rat. 2529 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Growth hormone secretion during long-term thiopental anesthesia in the immature rat. 2529 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 Septal-preoptic unit responses to microelectrophoresis of cholecystokinin, gastrin, vasoactive intestinal peptide and secretin in the rat. 2529 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Relationship between ultradian rhythms of sleep-wakefulness cycle and growth hormone and corticosterone secretion in rats. 2528 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Growth hormone secretion during long-term thiopental anesthesia in the adult male rat. 2528 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธาราณ์ ตันธนาธิป อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ชนม์พิสิฐ ชดช้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สินี ตัณฑสถิตยานนท์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 สุทธิเกียรติ อุดมเมธาภรณ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 นครทรัพย์ หล่าวเจริญ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ธาวิณี ช่วยเอื้อ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พีรนันท์ พัฒนมงคล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 สิทธิโชค วาดพิมาย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/11/2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2517 ปริญญาตรี Medicine Medicine Technology Chiang Mai University, Thailand
2519 ปริญญาโท Medicine Medicine Mahidol University, Thailand
2530 ปริญญาเอก Medicine Medicine Yokohama City University, Japan

สร้างโดย : tophan thandorn 2556-12-15 12:39:49

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-07-19 13:52:39