นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. นันทา เป็งเนตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. นันทา เป็งเนตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Nanta Pengnet
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชีวิน อรรถสาสน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปุณณดา ทะรังศรี Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุภาวดี น้อยน้ำใส อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 พงศนาถ ผ่องเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/01/2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2547 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : วราพร โอ่งวัน 2557-01-30 10:48:06

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2562-04-18 14:21:01