นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. SURAPON SAENSOUK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยวลัยรุกเวช
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 086-2313547
  • อีเมล : saucekha@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากหลายทางชีวภาพ โครโมโซม และการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์กล้วยไม้ใน อ.กุดบาก จ.สกลนคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ของในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 พืชวงศ์ขิงในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปาล์มบางชนิด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปีบบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 วามหลากหลายและการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์กล้วยไม้ใน อ.กุดบาก จ.สกลนคร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพรรณไม้วงศ์กะตังใบ (Leeaceae) บางชนิดของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อผลผลิตแตงขาวหนามดำ. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Comparative Karyotype Analysis in Five Strains of Colocasia esculenta (L.) Schott (Araceae) in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Diversity and traditional uses of Zingiberaceae in Nakhon Phanom province, Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Diversity and traditional uses of Zingiberaceae in Nong Khai Province, Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Diversity and uses of Zingiberaceae in Nam Nao National Park, Chaiyaphum and Phetchabun provinces, Thailand, with a new record for Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Diversity and Utilization of Costaceae in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Elettariopsis biphylla, a new species of Zingiberaceae from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Ethnobotany of Phu Thai Ethnic Group in Nakhon Phanom Province, Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Evaluate Characteristics of new cherry tomato varieties of Mahasarakham University. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Globba bicolor Gagnep. (Zingiberaceae), new record for Thailand. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 In Vitro Propagation of Globba schomburgkii Hook. f. via Bulbil Explants. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 IN VITRO PROPAGATION OF KAEMPFERIA MARGINATA CAREY EX ROSCOE, A NATIVE PLANT SPECIES TO THAILAND งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 In vitro propagation of Stahlianthus campanulatus Kuntze, a rare plant species from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Kaempferia mahasarakhamensis sp. nov. (Zingiberaceae), a new species from Northeastern Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Kaempferia mahasarakhamensis, a new species from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Kaempferia phuphanensis (Zingiberaceae), a New Species from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Karyological study of three native species of the genus Alocasia (Araceae) in the northeast of Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Karyological Study Three Thailand Species Colocasia (Araceae) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Karyomorphological analysis of four species of Zingiberaceae from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 New record of chromosomal features for nine species Cyperaceae from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Palynology of family Convolvulaceae in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Pollen morphology and leaf anatomy of genus Globba in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 POLLEN MORPHOLOGY OF DILLENIACEAE IN THAILAND งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Pollen morphology of the genus Cornukaempferia (Zingiberaceae) in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Sida linifolia Juss. ex Cav. (Malvaceae), a new record for Thailand. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Species diversity and Utilization of Genus Tacca (Dioscoreaceae) in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 กายวิภาคศาสตร์ผิวใบพืชสกุลกระเจียว (Curcuma L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Leaf Surface Anatomy of Curcuma L. in Northeastern Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 การขยายพันธุ์เปราะราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa) ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์พืชหายาก ในประเทศไทย. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 การใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงพื้นที่สวนในบ้าน บริเวณอาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาอุดมแดง (Curcuma pierreana Gagnep.) เพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะตูม (Aegle marmelos Correa.) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 ความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เหล็กไหล จันทบุตร อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงประมง) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(แขนงพืช) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 นันทิยา พนมจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 สุภารัตน์ อ่อนก้อน อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ศิรศาธิญากร บรรหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ต่อนภา ผุสดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 แสงทิวา สุริยงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อารยา บุญศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/02/2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2557-08-14 14:10:44

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-10 15:01:20