นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สุรพล แสนสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. SURAPON SAENSOUK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-754322-39 ต่อ 1741
  • อีเมล : saucekha@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากหลายทางชีวภาพ โครโมโซม และการใช้ประโยชน์พื้นบ้านของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ของในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 พืชวงศ์ขิงในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปาล์มบางชนิด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 เรณูวิทยาของพืชวงศ์ปีบบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพรรณไม้วงศ์กะตังใบ (Leeaceae) บางชนิดของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อผลผลิตแตงขาวหนามดำ. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Comparative Karyotype Analysis in Five Strains of Colocasia esculenta (L.) Schott (Araceae) in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Diversity and traditional uses of Zingiberaceae in Nakhon Phanom province, Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Diversity and traditional uses of Zingiberaceae in Nong Khai Province, Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Diversity and uses of Zingiberaceae in Nam Nao National Park, Chaiyaphum and Phetchabun provinces, Thailand, with a new record for Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Diversity and Utilization of Costaceae in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Elettariopsis biphylla, a new species of Zingiberaceae from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Ethnobotany of Phu Thai Ethnic Group in Nakhon Phanom Province, Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Globba bicolor Gagnep. (Zingiberaceae), new record for Thailand. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 In Vitro Propagation of Globba schomburgkii Hook. f. via Bulbil Explants. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 IN VITRO PROPAGATION OF KAEMPFERIA MARGINATA CAREY EX ROSCOE, A NATIVE PLANT SPECIES TO THAILAND งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 In vitro propagation of Stahlianthus campanulatus Kuntze, a rare plant species from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Kaempferia mahasarakhamensis, a new species from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Karyomorphological analysis of four species of Zingiberaceae from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 New record of chromosomal features for nine species Cyperaceae from Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Palynology of family Convolvulaceae in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Pollen morphology and leaf anatomy of genus Globba in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 POLLEN MORPHOLOGY OF DILLENIACEAE IN THAILAND งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Pollen morphology of the genus Cornukaempferia (Zingiberaceae) in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Sida linifolia Juss. ex Cav. (Malvaceae), a new record for Thailand. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 กายวิภาคศาสตร์ผิวใบพืชสกุลกระเจียว (Curcuma L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Leaf Surface Anatomy of Curcuma L. in Northeastern Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การขยายพันธุ์เปราะราศี (Kaempferia larsenii Sirirugsa) ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์พืชหายาก ในประเทศไทย. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 การใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงพื้นที่สวนในบ้าน บริเวณอาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมหาอุดมแดง (Curcuma pierreana Gagnep.) เพื่อการอนุรักษ์พืชหายากในประเทศไทย. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะตูม (Aegle marmelos Correa.) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์ขิงในอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ต่อนภา ผุสดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 แสงทิวา สุริยงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อารยา บุญศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/02/2555 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2554 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2557-08-14 14:10:44

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:39:03