นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Katesuda Sittbisuntikul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
1. เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 2. เกษตรศาสตร์ 3. การผลิตพืชและสัตว์ 4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5. สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 6. สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 7. สังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา 8. การพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการ"ชุดความรู้ประสบการณ์ความขัดแย้งและการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง" 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2560 - 2561) 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ยกระดับศูนย์เรียบรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. สู่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมชุมชนอุดมสุข ภายใต้โครงการความร่วมมือ ธ.ก.ส.-สกว.: ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การจัดการความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Collective Learning Process and Community-Based Forest and Water Conservation: A Case Study in Thai Northern Village 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นงค์นุช บุญกล่ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ธีรราช ทองหลาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 วจี ปัญญาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 จามรี ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 พรพัฒน์ ฤทธิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/04/2557 ปัจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2501 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Environmental Management Edith Cowan University

สร้างโดย : koonann thawan 2557-11-03 22:59:01

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2561-09-24 20:52:17