นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Katesuda Sittbisuntikul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่องที่สนใจ
1. เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 2. เกษตรศาสตร์ 3. การผลิตพืชและสัตว์ 4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5. สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 6. สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 7. สังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา 8. การพัฒนาทรัพยากรชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นงค์นุช บุญกล่ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ธีรราช ทองหลาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 วจี ปัญญาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 จามรี ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 พรพัฒน์ ฤทธิชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ภาวิตา วัฒนาภิรมย์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 พิชญา สกุลวิทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/04/2557 ปัจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2501 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Environmental Management Edith Cowan University

สร้างโดย : koonann thawan 2557-11-03 22:59:01

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2561-09-24 20:52:17