นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Katesuda Sittbisuntikul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 กันตพร ช่วงชิด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สร้างโดย : koonann thawan 2557-11-03 22:59:01

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:43:41