นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Patcharawan Tunarmattayarat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3191
  • อีเมล : patcharawan.ta@up.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Anti-inflammatory Sesquiterpene Lactones from the Flower of Veronia cinerea. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Cytotoxic Dihydrobenzofurans from Mitrephora wangii Hu. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Thai Plant from Doi Tung: Brine Shrimp Lethality, Antioxidative Activity, and Combination Effect with L-Ascorbic Acid. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 สารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากสามเต้าและลำดวนดอย 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 (-)-Epicatechin from Pterospermum grande Craib. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Antioxidant activity and total phenolic contents of Diospyros decandra Lour. 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Antioxidative Activity and Brine Shrimp lethality of 19 Thai plants from Doi Tung. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Biological Activity of Plant Extracts from Thai Traditional Medicinal Text for Cancer Therapy. 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Screening of Some Rubiaceous Plants for Cytotoxic Activity Against Cervix Carcinomar (KB-3-1) Cell Line. 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 MTT and MTS, in Cytotoxicity Assay. 2543 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 สารที่ได้จากการคัดกรองฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และความเป็นพิษต่อไรทะเลของพืชจากดอยตุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 สุชญา ผ่องใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อลิษา กุลจันทะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อรอนงค์ สิงห์แอด นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 โสภาพรรณ อินต๊ะเผือก อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 อชิดา (อธิกา) จารุโชติกมล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 พีรยา ศรีผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ชื่นจิตร กองแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ธีรชัย เรืองบัณฑิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/04/2546 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2546 ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ เภสัชเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554 ปริญญาเอก เภสัชศาสตร์ เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2555-12-27 13:35:51

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-20 13:59:50