นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ทพ. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ทพ. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Siripong Sirimongkolwattana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 944457-59
  • อีเมล : sisiripong@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Comparative Study of Immediate Loading on Short Dental Implants and Conventional Dental Implants in the Posterior Mandible: A Randomized Clinical Trial 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 push-out bond strength of resin cement and adhesive system to different root canal region 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การยึดติดของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซิน ซีเมนต์กับโครงสร้างของฟัน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Bond Strength between Self-Adhesive Cemennt and Dentin Using Self-Etch Bonding 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การยึดติดของเซลฟ์แอดฮีซีฟกับโครงสร้างของฟัน 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 กำลังแรงยึดเฉือนของการยึดติดแบรกเกตโลหะบนผิวเคลือบฟันเมื่อใช้เมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร์ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวไฟเบอร์โพสต์ต่อการยึดติดคอมโพสิตชนิดแกนฟัน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวอมัลกัมต่อการยึดแบรกเก็ต 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 The shear bond strength between resin cements and coronal dentin 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 The shear bond strength of metal brackets bonded to enamel surfaces using metal adhesive primer. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Shear bond strengths of different adhesive systems for bonding orthodontic brackets to fluorotic teeth. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Shear bond strengths of different adhesive systems for bonding orthodontic brackets to porcelain surfaces. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Surface treatment of All Ceramic Crown 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Resin Cement: Clinical Application 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 surface treatment of resin composite core on shear bond stength of self-etching resin cement. 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐกฤตา การพานิช อาจารย์ประจำสำนักวิชาทันตแทพย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 ขวัญชนก ละอองนวลพานิช อาจารย์ผู้ช่วยสำนักวิชาทันตแพทย์ศาาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 ศิริพร ทิมปาวัฒน์ หัวหน้าสาขาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น สำนักสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 คมขำ พัฒนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วรชัย เจริญสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 มนพร มณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 พิชาญ ชำนาญนิธิอรรถ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ทศพล อินประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-15 16:11:30

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:43:12