นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร อยุทธ์ นิสสภา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร อยุทธ์ นิสสภา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Ayut Nissapa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • โทรศัพท์ : 0-7455-8802
  • อีเมล : ayuth.n@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรครากขาวในยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ผักและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การประเมินผลกระทบจากการปรับปรุงสายพันธุ์ปลาในตระกูลปลาตะเพียน เพื่อขจัดความยากจนและเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Fish Flights over fish Rights. 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Legal and Institutional Framework and Economic valution. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Policy Research for Sustainable shrimp Farming inAsia. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Stategics and options for Increasing and Sustalning fish. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ศักยภาพของมาตรฐานการผลิตกุ้งคุณภาพ Code of Conduct(COC) ต่อฟาร์มเลี้ยงกุ้งและโรงเพาะฟักลูกกุ้งในจังหวัดสงขลา 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ศักยภาพด้านการตลาดของตลาดกลางประมูลกุ้งภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบชีวภาพใน อ.สิเกา จ.ตรัง 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เสกสรรค์ นิสัยกล้า ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2 รัตนจิรา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3 นิอร งามฮุย อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
4 ยุพา บุตรดาพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
5 สายฝน บรรลือทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 เดชชาติ นิยมตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 พวงเพชร พิมพ์จันทร์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 สิรินาท สุวินทรากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/12/2524 ปัจจุบัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Agricultural and Ressource Economics Mississippi State University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-02 23:24:23

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:25:42