นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ปริญญา แก้วประดับ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ปริญญา แก้วประดับ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor PARINYA KAEWPRADUB
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Agricultural Economics, Agricultural Finance, Agricultural Marketing and Agribusiness
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/02/2559 24/03/2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รองคณบดี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาโท Agricultural Economics Agricultural Economics Kasetsart University, Bangkok, THAILAND

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2559-03-25 16:57:46

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:12:32