นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อภิชิต คำภาหล้า

ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมโยธา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อนิรุทธ์ ธงไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ณัฏฐพงษ์ ลาดบัตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 ราชภัทร รัตนวราห ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สร้างโดย : Apirachai2 Wongsriworaphon2 2559-03-30 16:06:02

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:18:39