นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Natthida Rakkapao
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • อีเมล : dearnattida@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตคอมโพสิตเมมเบรนพอลิซัลโฟนและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เจือซิลเวอร์ (PS/TiO2/Ag) แบบเส้นใยกลวง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานโดยใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์ 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ผลของการใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลซึ่งมีน้าหนักโมเลกุลแตกต่างกันเป็นพลาสติไซเซอร์ ต่อสมบัติเชิงกายภาพ และเชิงเคมีของลิเทียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์จากไคโตซาน 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การใช้เอธิลีนคาร์บอเนตเป็นพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติและค่าการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานผสมพอลิเอธิลีนออกไซด์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การเตรียมและวิเคราะห์แผ่นฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานผสมน้ำมันหอมระเหยของไทย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งสำหรับแบตเตอรี่แบบลิเที่ยมจากวัสดุพอลิเมอร์ผสมระหว่าง ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนออกไซด์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การเตรียมและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ผสมของไคโตซาน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วลีพรรณ รกิติกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 เบญจวรรณ แสนวิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและวิเคราะห์สมบัติของยาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 กนกวรรณ ยันตะบุศย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 จตุพล จันทร์ทิพย์ อาจารย์สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5 พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
23/05/2554 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎อุตสาหกรรม‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-03 15:08:58

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:36:04