นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Parichart Ninwichian
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • อีเมล : PARICHART@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อิทธิพลของสีถังที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียดในปลาดุกบิ๊กอุย 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในหอยตระโกรมกรามขาวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีลำดับเบสยุคใหม่ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ (Crassostrea belcheri) 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับหอยนางรมพันธุ์ใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสยุคใหม่ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 อิทธิพลของสีพื้นหลังต่อการเจริญเติบโต การอยู่รอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียด ของปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 อิทธิพลของสีถังต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและสีผิวของปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 แหล่งของแคโรทีนอยด์ธรรมชาติที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและความเข้มสีของปลาแฟนซีคาร์ฟ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อใช้ในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลิงขาวในทะเล อันดามัน 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรภี ประชุมพล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 กานต์ ทิพยาไกรศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 สุริยา อุดด้วง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
7 กิตติกร จินดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
8 ชุติมา ถนอมสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
10 กฤติมา เสาวกูล รองศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/09/2555 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎อุตสาหกรรม‎ มอ. อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Fisheries & Allied Aquacultures Auburn University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-03 15:21:15

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:25:38