นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ชยพล ศรีพันนาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ชยพล ศรีพันนาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chayapon Sripannam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 081-8870294
  • อีเมล : chayaphons@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
เรื่องที่สนใจ
เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 วันทณี หาญช้าง รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/08/2557 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-04-22 01:56:50

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-24 10:00:16