นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ดวงดาว จันทร์เนย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ดวงดาว จันทร์เนย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Duangdao Channei
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 080-4932044
  • อีเมล : duangdaoc@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
เรื่องที่สนใจ
Using of metal oxide-coated mesoporous particle for removal organic pollutants from wastewater การใช้อนุภาค mesoporous ที่เคลือบด้วยโลหะออกไซด์สำหรับกำจัดสารอินทรีย์จากน้ำเสีย
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอมโพสิตซีเรียมไดออกไซด์และแคดเมียมซัลไฟด์เพื่อนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้แสงวิสิเบิล 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุผสมระหว่างบิสมัทวานาเดตและซิลิกอนไดออกไซด์ ทีมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับและใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การสังเคราะห์แกรฟีนออกไซด์และวัสดุคอมโพสิตซีเรียมไดออกไซด์/แกรฟีน เพื่อนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับย่อยสลายสีย้อมภายใต้แสงวิสิเบิล 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การประยุกต์ใช้คาร์บอนกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากชานอ้อย เพื่อเพิ่มความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียมไดออกไซด์ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การสังเคราะห์ฟิล์มบางซีเรียมไดออกไซด์ที่มีการเจือด้วยไอออนของโลหะทรานซิชั่น เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วีรยุทธ์ แนบเพชร ผู้จัดการโรงงานยางต้นแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วิษณุ มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 พัชรนันท์ โชโต อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/03/2558 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-04-22 01:56:51

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2562-01-14 11:27:17