นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ดวงดาว จันทร์เนย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ดวงดาว จันทร์เนย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Duangdao Channei
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 080-4932044
  • อีเมล : duangdaoc@nu.ac.th
เรื่องที่สนใจ
Using of metal oxide-coated mesoporous particle for removal organic pollutants from wastewater
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุผสมระหว่างบิสมัทวานาเดตและซิลิกอนไดออกไซด์ ทีมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับและใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การประยุกต์ใช้คาร์บอนกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากชานอ้อย เพื่อเพิ่มความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียมไดออกไซด์ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การสังเคราะห์แกรฟีนออกไซด์และวัสดุคอมโพสิตซีเรียมไดออกไซด์/แกรฟีน เพื่อนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับย่อยสลายสีย้อมภายใต้แสงวิสิเบิล 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/03/2558 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-04-22 01:56:51

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-11-24 10:43:05