นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ คำปวน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ คำปวน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Sarawut Kumphune
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 083-9606006
  • อีเมล : sarawutk@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
เรื่องที่สนใจ
เทคนิคการแพทย์ ชีวเคมี Medicine
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 วันทณี หาญช้าง รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/07/2545 23/05/2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Medicine King's College London University

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-04-22 01:56:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:18:40