นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Amonlak Prechahan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-962800
  • อีเมล : amonlak@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
รัฐศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โอกาสและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ของการผลิตถั่วเหลืองทดแทนข้าวนาปรังในภาคเหนือตอนล่าง 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อีวา ไอยรากาญจนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 พัณนิดา อุปหนอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฐวุฒิ ฉิมมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สุพิชญา โคทวี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ว่าที่ร.ต.ต.ศิริชัย จันพุ่ม นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ธานินทร์ ไชยเยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศุภศิว์ สุวรรณเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 ปริญญา แก้วประดับ Vice-Dean, Faculty of Economics, Prince of Songkla University มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10 เกศสุดา สิทธิสันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/12/2536 24/05/2559 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2527 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2536 ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-04-22 01:56:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:34:27