นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. Kyle Vitautas Lopin

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. Kyle Vitautas Lopin
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Kyle Vitautas Lopin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-966226
  • อีเมล : kyle.lopin@case.edu
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
เรื่องที่สนใจ
Electrical Engineering Electrical and Computer Engineering Physiology and Biophysics
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอกพจน์ พรมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อรพินท์ อินศวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เสริม สุรพินิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สุริยา ยศพรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุรดา เศรษฐการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สุรชาติ พุทธิษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 สิทธิพร สุวรรณมิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ศุภกัญญา ลาสม อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 มาลินี ธนารุณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/11/2557 ปัจจุบัน คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี science Electrical Engineering University of California
2548 ปริญญาโท Science Electrical and Computer Engineering University of California
2556 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Physiology and Biophysics Case Western Reserve University

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2559-04-22 01:56:53

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2561-10-15 11:10:24