นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. ดร. ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. ดร. ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Kongkiat Trisuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053943341-5
  • อีเมล : kongkiat.t@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Isochromanone derivatives from the endophytic fungus Fusarium sp. PDB51F5 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Isoflavanone and xanthone derivatives from Dothideomycetes fungus CMU-99 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Antiviral carboxylic acids and naphthoquinones from the stems of Rhinacanthus nasutus 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 กระบวนการผลิตตำรับอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวคุณภาพพิเศษ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นทองพันชั่ง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Antioxidant and Anticancer Activities from Aerial Parts of Acalypha indica Linn. 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา Nodulisporium sp. และ Fusarium sp. จากพืชตระกูลขิง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Benzophenone and Xanthone Derivatives from the Inflorescences of Garcinia cowa 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Pyrone derivatives from the soil fungus Fusarium solani PSU-RSPG37 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Tetraoxygenated xanthones and bi?avanoids from the twigs of Garcinia merguensis 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิโชติ จงรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เภทรา สิริสรรพ Asst. Prof. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุพัตรา พรมดำ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ Mr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 อุมาภรณ์ ยศเจริญ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 คุณากร คงชนะ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2549 ปริญญาตรี เคมี เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2559-05-05 21:06:20

แก้ไขล่าสุดโดย : จริยา แก้วยานะ 2560-08-22 13:55:09