นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ฉัตร ผลนาค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ฉัตร ผลนาค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.professor Dr. Chut Pholnak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
เรื่องที่สนใจ
ศึกษาสมบัติของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ร่วมในปฏิกิริยาเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ด้วยเทคนิคการแผ่คลื่น อัลตราซาวด์และการศึกษาสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Sono-synthesized sword-like zinc oxide and its use as a filler in ployurethane composites 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Sono-sythesized sword-like zinc oxide and its use a filler in polyurethane composites 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 - 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การปรับปรุงคุณภาพเส้นกระจูดและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยระบบพลังงานทดแทน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาชุดสาธิตระบบรถไฟฟ้าแมกเลฟ (Maglev TSU 02) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาขอบเขตของแหล่งน้ำพุร้อน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระเบียบวิธีการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าทางแนวดิ่ง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2 ธนวัฒน์ รังสูงเนิน อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3 รณกฤต รัตนมาลา อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4 พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5 พิเศษ ตู้กลาง อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6 ชำนาญ พร้อมจันทึก อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7 วัชระ พรกวีรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8 วันธนา ศิลปวิลาวัณย์ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9 ไพโรจน์ ใจเดี่ยว อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10 พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14/07/2553 06/06/2559 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาชาฟิสิกส์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-07 15:38:50

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-05-13 17:17:11