นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ฉัตร ผลนาค

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ฉัตร ผลนาค
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chut Pholnak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
เรื่องที่สนใจ
ศึกษาสมบัติของซิงค์ออกไซด์ที่สังเคราะห์โดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ร่วมในปฏิกิริยาเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์ด้วยเทคนิคการแผ่คลื่น อัลตราซาวด์และการศึกษาสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Sono-synthesized sword-like zinc oxide and its use as a filler in ployurethane composites 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Sono-sythesized sword-like zinc oxide and its use a filler in polyurethane composites 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 - 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การปรับปรุงคุณภาพเส้นกระจูดและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยระบบพลังงานทดแทน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาชุดสาธิตระบบรถไฟฟ้าแมกเลฟ (Maglev TSU 02) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาขอบเขตของแหล่งน้ำพุร้อน อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยระเบียบวิธีการตรวจสอบสภาพต้านทานไฟฟ้าทางแนวดิ่ง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 คมกริช โชคพระสมบัติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 สุทธิษา ก้อนเรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 สุชาติ โอษคลัง อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 สิริยาภรณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ อาจารย์ประจำประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 วสันต์ ไมอักรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ชัยภัทร พลายบัว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 เจษฎา จุรีมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/07/2553 07/06/2559 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวาชาฟิสิกส์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-07 15:38:50

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:30:01