นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร วรางคณา กีรติวิบูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร วรางคณา กีรติวิบูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Warangkhana Keerativibool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222
  • โทรศัพท์ : 0887908476
  • อีเมล : warang27@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
Regression Analysis, Experimental Designs, Forecasting Techniques, Economics, Simultaneous Equations Model และ Model Selection Criterion.
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประเทศ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยโรคยิดในประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจำหน่ายเบียร์ในประเทศ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจำหน่ายปลาทูน่ากะป๋องในประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกอาหารกระป๋องผ่านด่านศุลกากรในภาคใต้ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ตัวแบบพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบ ชั้น 3 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการถอนรายวิชาแคลคูคัส 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทิ์ทางการเรียนรายวิชาแคลคูลัส1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 ตัวแบบพยากรณ์โอกาสการถอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 ตัวแบบพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกน้ำยางข้น 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกกุ้งสดแช่แข็งของประเทศไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การพยากรณ์ราคากุ้งขาวแวนาไม 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการบริการและสวัสดิการของหอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Model Selection Criterion Based on Kullback-Leibler's Symmetric Divergence for Simultaneous Equations Model 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Study on the penalty functions of model selection criteria 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การคิดต้นทุนพร้อมกับผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในรูปแบบของระบบสมการหลายชั้น: กรณีศึกษาอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ระหว่างวิธีบอกซ์-เจนกินส์และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังแบบคูณของวินเทอร์ สำหรับการพยากรณ์มูลค่าการส่งออกถุงมือยาง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ราคาไข่ไก่ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางคอมปาวด์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ระหว่างวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขของวินเทอร์ สำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกต้นกล้วยไม้ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ระหว่างวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลังของโฮลต์สำหรับการพยากรณ์ราคาขายปลีกสุกรชำแหละ เนื้อแดง สะโพก 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ระหว่างวิธีบอกซ์-เจนกินส์ วิธีการทำให้เรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียลที่มีฤดูกาลอย่างง่าย และวิธีการพยากรณ์รวม สำหรับการพยากรณ์อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Unifying the Derivatuins of Kullback Information Criterion and Corrected Versions 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 ตัวแบบพยากรณ์จำนวนประชากรในจังหวัดพัทลุง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วบด 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 ตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกทุเรียนกวน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนจังหวัดสงขลา 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 ตัวแบบพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 ตัวแบบพยากรณ์ราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 ตัวแบบพยากรณ์ราคาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การสร้างและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ” วิชา “หลักสถิติเบื้องต้น” 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Comparison of Akaike information criterion (AIC) and Bayesian information criterion (BIC) in selection the best simultaneous equations model 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 ชนัดดา สมจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 เอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 พีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/05/2550 07/06/2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
2545 ปริญญาโท สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
2552 ปริญญาเอก Statistics Statistics National Institute of Development Administration

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-08 10:19:09

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-13 15:35:16