นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. โชคชัย เหมือนมาศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. โชคชัย เหมือนมาศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Chokchai Mueanmas
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 3603
  • อีเมล : cmueanmas@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ปนัดดา พรหมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 กัญจน์ณัฏฐ์ เทอญชูชีพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 สราวุธ สัตยากวี อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 วรโชติ แสงหา นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-08 14:23:02

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:23:32