นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย เหมือนมาศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย เหมือนมาศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Chokchai Mueanmas
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-609-600 ต่อ 3603
  • อีเมล : cmueanmas@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
เรื่องที่สนใจ
Process simulation and control Renewable energy
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Comparing Usage of Temperature Control and Composition Control for Reactive Distillation Column in Methyl Ester Production งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Feasibility Study of Reactive Distillation Column for Transesterification of Palm Oils งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Transesterification of palm oil with methanol in a reactive distillation column งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอดีเซล จากนำมันที่สกัดจากกากกาแฟ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอดีเซลจากนำมันที่สกัดจากกากกาแฟ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาเอสเทอริฟิ เคชั่นของน้ำมัน จากกากกาแฟโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของน้ำมัน จากกากกาแฟโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศุภพัชรี ธนสารไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 กมล ไม้กร่าง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 เชาวลิต พึ่งแตง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุรัตน์ หงษ์สิบสอง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ปิยะวรรณ นนตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 จิตรา ชามาดา นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-08 14:23:02

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2563-06-20 21:36:54