นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. นิรมล จันทรชาติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. นิรมล จันทรชาติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Niramol Juntarachat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • อีเมล : niramol@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 REMOVAL OF H2S FROM BIOGAS USING SOYBEAN-BASED INK WASTE FROM PRINTING INDUSTRIES AS AN ADSORBENT 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การประยุกต์ใช้น้ำทิ้งจากการหมักของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มกรดอะมิโนในสารละลายที่ใช้สำหรับการปลูกผักไร้ดิน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การประยุกต์ใช้น้ำทิ้งจากการหมักของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มกรดอะมิโนในสารละลายที่ใช้สำหรับการปลูกักไร้ดิน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การประยุกต์ใช้น้ำทิ้งจากการหมักของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มกรดอะมิโนในสารละลายที่ใช้สำหรับการปลูกักไร้ดิน f2 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การกาจดัก๊าซไฮโดรเจนซลั ไฟด์ในนก๊าซชีวภาพด้วยตัวดูซับ เศษเหลือทิ้งจากฟางข้าว งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Design of Hybrid Fuels Using a Modeling Study of the Miscibility of Ethanol–Biodiesel–Hydrocarbon Systems งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Evaluation of Biogas Production Potential from Raw and Processed Agricultural Wastes งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 ธัญชนก พูนศิลป์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ราตรี บุมี อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4 วีรญา สิงคนิภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
6 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุปราณี แก้วภิรมย์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี Universite Jean Monnet,ฝรั่งเศส
2553 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เคมีและกระบวนการ Universite Joseph Fourier,ฝรั่งเศส
2557 ปริญญาเอก Doctorat de GENIE DES PROCEDES ET DES PRODUITS Doctorat de GENIE DES PROCEDES ET DES PRODUITS Universite de Lorraine

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-09 10:39:04

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2564-03-01 13:59:55