นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Sappasith Klomklao
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานสาขา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3302
  • อีเมล : sappasit.k@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
- ศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีเนสจากเครื่องในปลาดุกบิ๊กอุย , ศึกษาเอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โปรตีนไฮโดรไลเซตที่เตรียมจากท้องของปลาทูน่าท้องแถบ:สารต้านอนุมูลอิสระและคุณสมบัติการทำงาน 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การใช้ TPP และ ATPS สำหรับการแยกและการกักเก็บเอนไซม์ไลเปสจากตับกุ้งขาวแปซิฟิก(กุ้งขาวแปซิฟิก) 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 แคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งเปลือกขาวแปซิฟิกที่สกัดโดยใช้ทริปซินจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว:สารต้านอนุมูลอิสระและศักยภาพในระบบแบบจำลอง 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ซีรีนโปรตีนเอสที่มีสมบัติคล้ายทริปซินที่สำคัญจากม้ามปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว:ลักษณะทางชีวะเคมีและผลของสารสกัด 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ของการแปรรูปปล่าทูน่า:โปรตีนไฮโดรไลเสตจากท้องปล่าทูน่าท้องแถบ(Katsuwonus pelamis) 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 - 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ผลของเอนไซม์โปรติเนสจากเครื่องในปลานิล (Oreochromis niloticus Linneaus) ต่อการย่อยเนื้อวัว งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 เอนไซม์โปรตีเนสจากลำไส้ปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ : การทำบริสุทธิ์และการจำแนกคุณลักษณะ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การสกัดและการจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์โปรตีเนสจากเครื่องในปลาดุกบิ๊กอุย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-09 13:54:37

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:16:35