นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัคร แก้วสุกแสง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Samak Kaewsooksang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3313
  • อีเมล : samak095@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
เรื่องที่สนใจ
ศึกษาการบรรเทาการหลุดร่วงของผลไม่ (ลองกอง)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุกันยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประธานสาขาวิช่พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 สรพงค์ เบญจศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-09 16:13:51

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:12:36