นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. URAIWAN TONGKAEMKAEW
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานสาขาวิช่พืชศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3304
  • อีเมล : t_uraiwan@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
เรื่องที่สนใจ
- เศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แหล่งที่มาของแรงงานและคุณลักษณะของเจ้าของสวนยางและผลกระทบต่อรายได้และสถานะความเป็นอยู่ของเจ้าของสวนยางในท้องถิ่นและแรงงานรับจ้างอาชีพ 2551 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เพื่อแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด และกิจกรรมนันทนาการ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นเพื่อแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด และกิจกรรมนันทนาการ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2551 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยนักวิจัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2539 ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีรางมงคลนครศรีธรรมราช
2541 ปริญญาโท พืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2555 ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ เกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
2551 ปริญญาเอก เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-10 09:00:32

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-12 15:05:45