นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว จตุพร ไกรถาวร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว จตุพร ไกรถาวร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Jatuporn Kraithaworn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการฟาร์มพืช
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3201
  • อีเมล : j_kritavorn@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดข้าวเหนียวในดินจังหวัดพัทลุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์เทียนที่ปลูกในดินนา จังหวัดพัทลุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาการผลิตข้าว และการใช้ประโยชน์จากศัตรูข้าว งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตของข้าว ด้วยระบบปลูกแบบ SRI ในจังหวัดพัทลุง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 เปรียบเทียบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว โดยชีววิธี (แมลงศัตรูธรรมชาติ) และการใช้สารป้องกันกำจัดแมลง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ผลของวิธีลดความชื้นก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพการสีของข้าวต้นฝน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 สลิตษา จริยานุกูล นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประธานสาขาวิช่พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์,
2547 ปริญญาโท เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-10 09:26:24

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:17:54