นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ยุทธนา เอียดน้อย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ยุทธนา เอียดน้อย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Yudthana Aeidnoie
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาชีพ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3201
  • อีเมล : g5069064@ku.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 อารยา บุญศักดิ์ Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 วิโรจน์ ลิขิตตระกูลวงศ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 สุกัลยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิชา อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2547 ปริญญาตรี ประมง ประมง ม.เกษตรศาสตร์
2550 ปริญญาโท ชีวเคมี ชีวเคมี ม.เกษตรศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-10 09:33:47

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 01:55:43