นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง สลิตษา จริยานุกูล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง สลิตษา จริยานุกูล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss Salitsa Jariyanukul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการฟาร์มโคเนื้อ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0-7460-9600 ต่อ 3202
  • อีเมล : vitoon_tee@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพืช
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุกันยา ภู่ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 ทวีป เสนคำวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 สรณะ สมโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 กมลเนตร ศรีธิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ยุทธนา เอียดน้อย นักวิชาชีพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 จตุพร ไกรถาวร นักวิชาการฟาร์มพืช มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว ประธานสาขาวิช่พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 สมัคร แก้วสุกแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 สรพงค์ เบญจศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีฯ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2559-06-10 09:49:06

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:10:23